Bangladeşde geýimleriň iň bäsdeşlik bahasy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Moda senagaty geňeşi tarapyndan geçirilen gözleg hasabatynda dünýädäki egin-eşik öndürýän ýurtlaryň arasynda Bangladeşiň önümleriniň bahasynyň entek iň bäsdeşdigini, Wýetnamyň bolsa bäsdeşlik ukybynyň şu ýyl peselendigini aýtdy.

Şeýle-de bolsa, Hytaýyň we Wýetnamyň ýolbaşçylygyndaky ABŞ moda kompaniýalary üçin esasy egin-eşik bazasy hökmünde Aziýanyň statusy üýtgewsiz galýar.

Iň bäsdeşlik bahasy 2

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Moda Senagaty Assosiasiýasy (USFIA) tarapyndan geçirilen “Moda senagatynyň deňeşdirme okuwy 2023” -e görä, Bangladeş dünýäde iň gymmat bahaly eşik öndürýän ýurt bolmagynda galýar, Wýetnamyň bahasy bolsa şu ýyl pese gaçdy.

Hasabata görä, Rana Plaza pajygasyndan bäri Bangladeşiň egin-eşik senagatynyň howpsuzlygyny berkitmek üçin dürli gyzyklanýan taraplaryň bilelikdäki tagallalary sebäpli Bangladeşiň sosial we zähmet talaplary 2022-nji ýylda 2 baldan 2023-nji ýylda 2,5 bal ýokarlanar.Jemgyýetçilik jogapkärçiligi amaly.

Iň bäsdeşlik bahasy 3

Hasabatda, Hytaýdan, Wýetnamdan we Kambojadan gelýän çeşmeler bilen baglanyşykly barha artýan sosial we zähmet talaplaryna töwekgelçilikler görkezilýär, şol bir wagtyň özünde Bangladeşden gelýän çeşmeler bilen baglanyşykly sosial we zähmet talaplarynyň töwekgelçiligi azaldy, bu meselede aladalar dowam edýär.

Şeýle-de bolsa, ABŞ-nyň moda kompaniýalary üçin esasy egin-eşik bazary hökmünde Aziýanyň statusy üýtgewsiz galýar.Hasabata görä, şu ýyl iň köp ulanylýan satyn alyş ugurlarynyň ýedisi Hytaý (97%), Wýetnam (97%), Bangladeş (83%) we Hindistan (76%) tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Aziýa ýurtlarydyr.


Iş wagty: Awgust-07-2023
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!