Pokarky açyk açyk giňlik quakard trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talaplaryňyz üçin ýokary derejeli açyk giňlik quakard trikota Mach maşyn öndürmek isleýärsiňizmi?
Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary takyklykly ýokary üýşmeleň giňligi quakard trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL

DIAMETER

GAUGE

FEEDERS

MT-E-EHOWHP

30-38 "

19-26G

16-18F

Maşyn aýratynlyklary:

1. Kamera gutusynyň esasy böleginde uçar alýumin garyndysyny ulanmak.

2.Bir tikişi sazlamak

3. ýokary takyklykly Arhimed sazlamasy.

4. Esasanam maşynlary sazlamak üçin kameralaryň we iňňe pyçagynyň dizaýny, aýlaw uzynlygynyň çäkleri, ýokary we pes üýşmeleriň erbet görnüşi, ortaça galyňlygy, guramagynyň erbet täsiri ýaly adaty meseläni çözüp biler.

5.Bu üýşmek orta ýokary tizlikli RPM bilen bir enjamda işläp biler, önümçilik beýleki bäsdeşlerden 20% köp bolup biler.

6. Dolandyryş ulgamynyň dizaýny, elektron hasaplamany gaýtadan işlemek ulgamyny we enjamdaky kompýuterleşdirilen hereketlendirijini birleşdirip, iň ösen mikro gaýtadan işlemek usulyny ulanýar.

7.Barmak degýän suwuk kristal displeýi (LCD) ulanýar we köp otagy eýelemezden aňsatlyk bilen işlenýär, bu bolsa tutuş maşyny tertipli we owadan edýär.Hiç bir taslama ýörite çyzgy programma üpjünçiligi gerek däl.

8.Bu maşyn kameralary üýtgedip aýlaw uzynlygyny üýtgedip we aýlaw bölekleriniň ýagdaýyny sazlap biler, üýtgetmek enjamy we beýleki bölekleri gerek bolmaz.Müşderimiziň önümçiligi dolandyrmak we maýa goýum çykdajylaryny tygşytlaýar.

9.Bu üýşmeleň açyk giňlikdäki quakkard trikota machine enjamy, quakard kesilen pile trikota Mach maşynynyň hünär tehnologiýasyna esaslanan we turba maşynynyň ähli funksiýalaryny öz içine alýan we ep-esli belgisi bolmadyk ýörite dizaýn.Maşynlaryň funksiýalaryny has ýokary we matalary has professional we takyk etmek üçin maşynlar CAD-y kabul edýärler.

10. Bölekleriň we esbaplaryň köpüsi takyklygy we takyklygy ýokarlandyrmak üçin ösen dik maşyn merkezi tarapyndan öndürilýär.Heartüregiň esbaplary takyk bölünip berilýär.

11. Hiç hili bellik ýok, matalaryň ulanylyşy düýbünden.Matalaryň galyndylary ýok, çykdajylary azaldyp bilersiňiz.

12. Rolik ulgamy trikotaj yzygiderliligini üpjün etmek üçin tizligi üýtgedýän enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Amatly işläň, wagtyňyzy we güýjüňizi ýitirmäň.

13. Matanyň dartylmagyny yzygiderli gözegçilikde saklamak üçin ýaýradyjy bilen enjamlaşdyrylan enjam.Mata giňeltmek effekti has aýdyň bolan goşa poslamaýan giňeldilen rolik ulanyp, ulgamy aýyryň.

GÖRNÜŞ ARERI:

Bu enjam himiki süýümli ýüpek seriýasy, pagta, arassa ýüň ýüplük we ýokary süýüm ýaly dokalan materiallara degişlidir.Üýşmegiň uzynlygy 35-60mm bolup biler.goşa çal üýşmek matalar, enjamdaky pyçak bilen kesip, iki toplum uzyn çal reňkli matalara öwrülýär, gödek üýşmek we inçe üýşmek we quakkard bilen deňeşdirilende, dürli reňkli goýun derisine öwrülip ýa-da ýokary derejeli matalary gizläp bolýar.Egin-eşik, asma, düşek, oýunjak, divan matasy, haly, ýorgan we awtoulag ýassygy we ş.m. ulanylýar.

12911820363_1686096486
19686268235_1080217506

1


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!