Pokarky üýşmeleň giňligi quakard trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talaplaryňyz üçin ýokary derejeli açyk giňlik quakard trikota Mach maşyn öndürmek isleýärsiňizmi?
Islegleriňize laýyk gelmek üçin Higherokary Precision High Pile Açyk ini quakard Trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL

DIAMETER

GAUGE

FEEDERS

MT-E-EHOWHP

30-38 "

19-26G

16-18F

Maşyn aýratynlyklary:

1. Kameranyň gutusynyň esasy böleginde uçar alýumin garyndysyny ulanmak.

2. Bir tikişi sazlamak

3. ýokary takyklykly Arhimed sazlamasy.

4. maşynlary sazlamak üçin aňsatlyk bilen kamerleriň we iňňeleriň dizaýny, aýlawyň uzynlygy, ýokary we pes üýşmeleňleriň erbet görnüşi, ortaça galyňlygy, guramagynyň erbet täsiri ýaly adaty meseläni çözüp biler.

5.Bu üýşmek orta ýokary tizlikli RPM bilen bir enjamda işläp biler, önümçilik beýleki bäsdeşlerden 20% köp bolup biler.

6. Dolandyryş ulgamynyň dizaýny, elektron hasaplamany gaýtadan işlemek ulgamyny we enjamdaky kompýuterleşdirilen hereketlendirijini birleşdirip, iň ösen mikro gaýtadan işleýiş usulyny ulanýar.

7.Barmak degýän suwuk kristal displeýi (LCD) ulanýar we köp otagy eýelemezden aňsatlyk bilen işlenýär, bu bolsa tutuş enjamy tertipli we owadan edýär.Hiç bir taslama ýörite çyzgy programma üpjünçiligi gerek däl.

8.Bu maşyn, kamerleri üýtgedip aýlaw aýlawynyň uzynlygyny üýtgedip biler we aýlaw bölekleriniň ýagdaýyny sazlap biler, enjamy we beýleki bölekleri üýtgetmegiň zerurlygy ýok.Müşderimiziň önümçiligi dolandyrmak we maýa goýum çykdajylaryny tygşytlaýar.

9. Iň ýokary üýşmeleň açyk giňlikdäki quakkard trikota machine enjamy, quakard kesilen pile trikota Mach maşynynyň hünär tehnologiýasyna esaslanan we turba maşynynyň ähli funksiýalaryny öz içine alýan we ep-esli nyşanlary bolmadyk ýörite dizaýn.Maşynlaryň funksiýalaryny has ýokary we matalary has ussat we takyk etmek üçin maşynlar CAD-y kabul edýärler.

10. Bölekleriň we esbaplaryň köpüsi takyklygy we takyklygy ýokarlandyrmak üçin ösen dik maşyn merkezi tarapyndan öndürilýär.Heartüregiň esbaplary takyk bölünýär.

11. Hiç hili bellik ýok, matalaryň ulanylyşy düýbünden.Matalaryň galyndylary ýok, çykdajylary azaldyp bilersiňiz.

12. Rolik ulgamy, trikotaj yzygiderliligini üpjün etmek üçin tizligi üýtgedýän enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Amatly işläň, wagtyňyzy we güýjüňizi ýitirmäň.

13. Matanyň dartylmagyny yzygiderli dolandyrmak üçin ýaýradyjy bilen enjamlaşdyrylan enjam.Mata giňeltmek effektiniň has aýdyňlygy bilen goşa poslamaýan giňeldiji rolik ulanyp, ulgamy aýyryň.

GÖRNÜŞ ARERI:

Bu enjam dokalan materiallara himiki süýümli ýüpek seriýasy, pagta, arassa ýüň ýüplük we ýokary süýüm hökmünde ulanylýar.Üýşmegiň uzynlygy 35-60mm bolup biler.goşa çal reňkli matalar, enjamdaky pyçak bilen kesip, iki sany uzyn çal reňkli mata öwrülýär, gödek üýşmeleň we inçe üýşmeleň we quakkard bilen deňeşdirilende, dürli reňkli goýun derisine öwrülip ýa-da ýokary derejeli matalary gizläp bolýar.Egin-eşik, asma, düşek, oýunjak, divan matasy, haly, ýorgan we awtoulag ýassygy we ş.m. ulanylýar.

12911820363_1686096486
19686268235_1080217506

1


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň