Terri tegelek trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite matanyň zerurlygy üçin hünärmen Terri tegelek trikota Mach maşynyny öndürmek isleýärsiňizmi?
Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary takyklyk Terri tegelek trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL

DIAMETER

GAUGE

FEEDERS

MT-E-TY2.0

30 ″ -38 ″

16G - 24G

60F-76F

Maşyn aýratynlyklary:

1.MORTON markasy Terry tegelek trikota Mach maşyny, ýylylygyň ýaýramagyny gowulandyrmak we kamera gutusynyň güýç deformasiýasyny azaltmak üçin maşynyň esasy böleginde uçar alýumin garyndysyny ulanmak.

2.MORTON markasy Terri tegelek trikota Mach enjamy, bir tikiş sazlamasyny ulanyp.

3. ýokary takyklykly Arhimed sazlamasy.

4. Merkezi tikiş ulgamy bilen, has takyklygy, has ýönekeý gurluşy, has amatly işlemegi bilen.

5. Täze çümdüriji plastinka berkitme dizaýny, çümdüriji plastinkanyň deformasiýasyny aradan aýyrýar.6. Komponentleriň işleýşine we mata talaplaryna göz ýetirmek üçin şol bir senagatda ýokary derejeli materiallary we import edilen CNC işleýşini ulanmak.

6. specialörite dizaýn we sungat bilen, üýşmäniň uzynlygyny deň we deň edip, terri gurluşyny ýer tarapyny görkezmän düzedip bolýar.

7. Dürli üýşmek uzynlygy (1.0--6.0mm for üçin dürli çümdürijileri üpjün edip biler.

8.MORTON markasy Terry Machine alyş-çalyş seriýasy, öwrülişik toplumyny çalşyp, Jersi trikota machine maşynyna we Üç sapak ýüp maşynyna çalşyp bolýar.

GÖRNÜŞ ARERI:

Terri trikota Mach maşyny eşiklerde, öý dokma önümlerinde, oýunjaklarda we önümçilik matalarynda giňden ulanylyp bilner.

O1CN01p8hAeR1dCe8BPqnqR _ !! 946513700-0-cib
3293089078_106225126

ÜPJÜNÇILIGimiz: 

1.Biz edara tölegleriňizi tygşytlaýan we çykdajylary azaldýan öndüriji.

2. Hünärmen dizaýnlar, iň oňat hil gözegçiligi, wagtynda eltip bermek, gowy aragatnaşyk we amatly bahalar biziň artykmaçlygymyzdyr.

3. Reňk we daşky görnüş müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner.

Soraglar:

1.Siziň kompaniýaňyz söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Bu ugurda 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan tegelek trikota machine maşynyny gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kärhana.

2. Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna görä üýtgäp biler.Şeýlelik bilen has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşanyňyzda iň soňky baha sanawy iberiler.

3. Degişli resminamalary hödürläp bilersiňizmi?

Hawa, resminamalaryň köpüsi seljeriş / ýerine ýetiriş şahadatnamalary, ätiýaçlandyryş, gelip çykyş şahadatnamasy we beýleki zerur eksport resminamalaryny öz içine alýar.

4. Satuwdan soňky hyzmatyňyz nähili?

Hil kepillik möhletimiz bir ýyl.Islendik hil meselesi müşderiniň islegine görä çözüler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!