Speokary tizlikli ýeke göwrümli trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Içki eşik eşiklerini, gyzlar üçin saç zolagyny, lukmançylyk bentini, ýüzüň boýnuny we lykia kellesini has gowy hilli etmek isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary tizlikli bir göwrümli tegelek trikota machine enjamyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
Port: Sýamen
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
Baha: Gepleşik
Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
Töleg möhleti: TT, LC
Eltip beriş senesi: 40 gün
Gaplamak: eksport standarty
Kepillik: 1 ýyl
MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDER
MT-BS3.0 4 "-24" 3G - 32G 12F-72F
MT-BS4.0 4 "-24" 3G - 32G 16F-96F

Maşyn aýratynlyklary:
1. Pes energiýa sarp etmek.
2. Üç gezek hil barlagy, senagat şahadatnamalarynyň ýerine ýetirilmegi.
3. Pes ses we rahat işlemek operatoryň has ýokary netijeliligini üpjün edýär.
4. Her sargyt materialyny barlaň we barlap görüň.
5. Bölekleriň hemmesi oňat tertipde goýulýar, bir stocka sakçysy ähli çykdajylary we ýazgylary bellik edýär.
6. Her bir prosesi we işçiniň adyny ýazga alyň, ädim üçin jogapkär adam tapyp bilersiňiz.
7. Her bir enjam üçin eltip bermezden ozal maşyn synagy.Müşderä hasabat, surat we wideo hödürlener.
8. Hünärmen we ýokary bilimli tehniki topar, ýokary aşaga çydamly öndürijilik, ýokary ýylylyga çydamly öndürijilik.
Morton mini turba ýeke trikota machine enjamy erkeklere we aýallara içki eşik, ýüz maskasy, boýn örtügi, lukmançylyk bandajy, süzgüç matasy, gatygepleýji mata, çaga we aýallar saç zolagyny ýasap biler. Mehaniki programmalar meýdany gaty giň we şeýle hem özleşdirilip bilner. müşderä dürli talaplar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň