Pokarky örtükli tegelek trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite matanyň zerurlygy üçin has ýokary öndürijilikli aýlawly trikota Mach maşyn önümçiligini tapmak isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Islegiňize has laýyk gelmek üçin has oňat tekiz ýelekli tegelek trikota Mach enjamyny hödürläp bileris.

Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
Port: Sýamen
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
Baha: Gepleşik
Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
Töleg möhleti: TT, LC
Eltip beriş senesi: 40 gün
Gaplamak: eksport standarty
Kepillik: 1 ýyl
MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDER
MT-HP 30 ″ -38 ″ 12G - 26G 16F-24F

Maşyn aýratynlyklary:
1. Köne görnüşi bilen deňeşdirilende önümçiligi 2-3 esse ýokarlandyrmak üçin ýokary tizlikli ýörite dizaýn.
2.Gorizontal zolaklaryň mata üstündäki dik zolaklar we reňk tapawutlaryny boýamak meselesinden täsirli bolup biler.
3.Bu maşyn esasan ýorgan, haly, merjen mata, karton mahmal,polotensa, gün gülli mahmal, polotensa, ýokary üýşmeleň, sosna matasy we her dürli eşik materialy.
4. Elektrik energiýasynyň sarp edilişi.
5. Üç gezek hil barlagy, senagat şahadatnamalarynyň ýerine ýetirilmegi.
6. Pes ses we rahat işlemek operatoryň has ýokary netijeliligini üpjün edýär.
7. Her sargyt materialyny barlaň we barlaň.
8. Bölekleriň hemmesi oňat tertipde goýulýar, bir stocka sakçysy ähli mallary we ýazgylary bellik edýär.
9. Her prosesi we işçiniň adyny ýazga alyň, ädim üçin jogapkär adam tapyp bilersiňiz.
10. Her bir enjam üçin eltilmezden ozal maşyn synagyny.Müşderä hasabat, surat we wideo hödürlener.
11. Hünärmen we ýokary bilimli tehniki topar, ýokary eşiklere çydamly, ýokary ýylylyga çydamly öndürijilik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň