Pokarky üýşmeleňli trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talapyňyz üçin ýokary “Pile” tegelek trikota Mach maşynyny öndürmek isleýärsiňizmi?
Islegiňize laýyk gelmek üçin “Precision High Pile” tegelek trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDERS
MT - AC-- HP 30 "-38" 16-26G 16F-24F

 

Maşyn aýratynlyklary:

1. heokary üýşmeleňli tegelek trikota Mach maşyny, ýylylygyň ýaýramagynyň netijeliligini ýokarlandyrmak we kamera gutusynyň güýç deformasiýasyny azaltmak üçin maşynyň esasy böleginde uçar alýumin garyndysyny ulanmak.

2. Highokarky üýşmeleňli tegelek trikota Mach maşyny, aýlawly trikota machine enjamy hem diýilýär.

3.Kameralarda we iňňe kesijilerinde özboluşly dizaýny bar, gorizontal we wertikal zolak mata, deň däl üýşmek we diferensial boýag ýaly köp adaty meseleleriň öňüni alyp biler.

4. Müşderileriň islegi üçin kesiji enjamlarda iki görnüşli dizaýn bar one Bir iňňedäki çeňňek we kesiji, çeňňek we kesiji aýrylýar.

5.Bu maşyn ýokary tizlikde işläp bilýär, çykyş adaty maşyn üçin 3 esse köp.

6. “High Pile” tegelek trikota Mach enjamy owadan görnüşi, ýerlikli we amaly gurluşy hökmünde görkezilýär.

7. Her bir komponentiň işleýşiniň takyklygyna we matanyň talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin pudakda ýokary derejeli materiallary we import edilen CNC işleýşini ulanmak.

 

GÖRNÜŞ ARERI:

Bu enjam himiki süýümli ýüpek seriýasy, pagta, arassa ýüň ýüplük we ýokary süýüm ýaly dokalan materiallara degişlidir.we beýlekiler trikota material materiallary. Merjen kassiri, karp kassiri, Kirin kassiri, mahmal, günebakar kassiri, Tawus kassiri, köpürjik kassiri, pagta kassiri / sütükli kassir, PV ýüňi, goýun ýüňi, super goýun - ýumşak kassir we arka ýüň.Egin-eşik, asma, düşek, oýunjak, divan matasy, haly, ýorgan we awtoulag ýassygy üçin ulanylýar.Matalar bazaryň derwaýys zerurlyklaryny dürli saýlawlar we maksat bilen giňden kanagatlandyryp biler!

Kesmek-halka-1
Kesmek

 

ÜPJÜNÇILIGimiz:

1. Öz zawodymyz bolansoň, size iň bäsdeş bahalary we hili hödürläp bileris. Bu agent töleglerini ep-esli tygşytlar we siziň üçin çykdajylary azaldar.

2. Top Hil: Bizde berk gözegçilik ulgamy bar we bazarda gowy abraýdan peýdalanýarys.

3. Çalt we tygşytly eltip bermek: ippingük daşaýan kompaniýa bilen biziň arasynda uly arzanladyş bilen uzak möhletli şertnama hyzmatdaşlygy ýola goýuldy.

 

Soraglar:

1.Siziň kompaniýaňyz söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Bu ugurda 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan tegelek trikota machine maşynyny gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kärhana.

2. Biziň üçin dizaýny edip bilersiňizmi?

Hawa.Tegelek trikota machine maşyn dizaýnynda we önümçiliginde baý tejribesi bolan ajaýyp we hünärmen toparymyz bar.

Diňe pikirleriňizi aýdyň, biz oňa baha bereris we dizaýny siziň islegiňiz boýunça ederis.

3. Maňa arzanladyş berip bilersiňizmi?

Arzanladyş bar, ýöne arzanladyş dürli mukdarda baglylykda üýtgäp biler, sebäbi mukdar arzanladyş derejesini kesgitlemekde möhüm faktor bolup durýar. Mundan başga-da, bu ugurda bahalarymyz gaty bäsdeşlik edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!