Tersi tegelek trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talaplaryňyz üçin “Tersi Terri” tegelek trikota Mach maşynyny öndürmek isleýärsiňizmi?
Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary takyklyk tersi Terri tegelek trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL

DIAMETER

GAUGE

FEEDERS

MT-E-TY1.6

30 ″ -38 ″

16G - 24G

48F-60F

Maşyn aýratynlyklary:

1.MORTON markasy Ters Terri tegelek trikota Mach maşyny, ýylylygyň ýaýramagynyň netijeliligini ýokarlandyrmak we kamera gutusynyň güýç deformasiýasyny azaltmak üçin maşynyň esasy böleginde uçar alýumin garyndysyny ulanmak.

2.MORTON markasy Bir tikiş sazlamasyny ulanyp, tersi Terri tegelek trikota Mach maşyny.

3. ýokary takyklykly Arhimed sazlamasy.

4.Merkezi tikiş ulgamy, has takyklygy, has ýönekeý gurluşy, has amatly işlemegi bilen.

5. Täze çümdüriji plastinkany düzeltmek dizaýny, çümdüriji plastinkanyň deformasiýasyny aradan aýyrýar.

6. Komponentleriň işleýşine we mata talaplaryna göz ýetirmek üçin şol bir pudagyň ýokary derejeli materiallaryny we import edilen CNC işleýşini ulanmak.

7. specialörite dizaýn we sungat bilen üýşmäniň uzynlygyny deň we deň edip, ýer gurluşyny görkezmezden terri gurluşy düzedilip bilner.

8. Dürli üýşmek uzynlygy (1.0--6.0mm for üçin dürli çümdürijileri üpjün edip biler.

9.MORTON markasy Ters Terri Machine Çalyşma seriýasy, öwrülişik toplumyny çalşyp, Jersi trikota machine maşynyna we Üç sapak ýüp maşynyna çalşylyp bilner.

GÖRNÜŞ ARERI:

Ters Terri trikota Mach maşyny eşiklerde, öý dokma önümlerinde, oýunjaklarda we önümçilik matalarynda giňden ulanylyp bilner.

IMG_20210726_172306
18489488290_200328827
b810b865

ÜPJÜNÇILIGimiz: 

1. Iň oňat baha 

Maşyn kamboksy, kamera, silindrler, çarçuwalar, guýmalar, dişli enjamlar we beýleki esasy bölekler önümiň çykdajylaryna has gowy gözegçilik edip bilýän özbaşdak dizaýny we önümçiligi amala aşyrdylar.

2. Iň oňat hil

Her sargyt üçin önümçilik prosesine gözegçilik etmek üçin QC toparymyz bar.Iberilmezden ozal iki gezek barlamak we synag hem berilýär.

3. Önümiň doly görnüşi 

“Loop Cut” tegelek trikota Mach maşyn 、 leeke Jersi maşyny 、 Üç sapak ýüplük trikota Mach maşyn ry Terri trikota Mach maşyn ble goşa Jersi gulp trikota Mach maşyn ib Rib tegelek trikota Mach maşyn we ş.m. ýaly ähli görnüşli tegelek trikota Mach maşynlaryny öndürmek tejribesi bar diýen ýaly.

Sorag-jogap

1. ippingüklemezden ozal synag edilen önümler barmy?
Hawa, elbetde.Ippingüklemezden ozal enjamymyzyň hemmesi 100% QC boldy.Gaplamazdan ozal her maşyny barlaýarys.

2. Hil kepilligiňiz nähili?
Müşderilere 100% hil kepilligi bar.Islendik hil meselesi üçin jogapkärçilik çekeris.

3. Sargyt goýmazdan ozal zawodyňyza baryp bilerismi?
Hawa, işewürlik üçin gowy gatnaşyk gurmak gowy zat.

4. Ulanylanda enjam meselesini nädip çözmeli?

Suratlar bilen baglanyşykly mesele barada bize e-poçta iberiň ýa-da kiçijik wideo has gowy bolar, meseläni taparys we çözeris.Eger bozulsa, kepillik möhletinde size täze mugt bölek ibereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!