Biz hakda

zawodyň suraty

Kompaniýanyň tertibi

Morton Machinery Company, egin-eşik we dokma senagatynyň ýokary tehnologiýa esasly trikota machine maşyn dizaýn önümçiligi, hyzmat we üpjünçilik kompaniýasydyr. Önümlerimiziň hemmesi dünýäniň dürli bazarlarynda ýokary baha berilýär.“Single Jersey Machine”, “Fleece Machine”, “quakard Machine”, “Rib Machine” we “Açyk giňlikli maşyn” we beýleki degişli önümleri köp ýyl bäri tehniki goldaw we Hindistan, Türkiýe we Wýetnam zawodyna ätiýaçlyk bilen üpjün edýäris. Biz ýeke-täk hytaýlylar maşynyň durnuklylygy we ýokary takyklygy üçin iň oňat alýumin kamera gutusy bilen simli dizaýny togtatdy.

Işgärlerimiziň tejribesi we yhlasy sebäpli “Morton Machine” kompaniýasy.Islendik bir ýagdaýda diýen ýaly goldaw bermek üçin tejribämiziň çuňlugy bar; çig mal saýlamakdan, okuwdan, kompýuter ulgamyndan we saýtda enjamy sazlamakdan tehniki goldaw we hyzmat etmek.

Işiňizi has gowulaşdyrmaga kömek edip bileris.

“Morton Machine” ýokary hilli trikota machine maşynyny we böleklerini öz wagtynda we wyjdanly görnüşde bermek we her hyzmatdaş bilen ygtybarly we sypaýy gatnaşyk saklamak arkaly müşderilerimiziň we wekillerimiziň üstünliklerini goldaýar.

Hyzmat

d39951f3

Satuwdan öňki hyzmat

Toplumlaýyn maslahat beriş we mugt dizaýn hyzmaty.Professional mata dizaýny we maşyn ululygyny saýlamak, tutuş maşynyň mehaniki bölegi we ulgam dizaýny.

d39951f3

Şertnama hyzmaty boýunça

Gaty hil gözegçiligini durmuşa geçirmek, öz wagtynda gowşurmak, howpsuzlyk logistika tertibi we gowy maliýe goldawy.

d39951f3

Satuwdan soň hyzmat

Wagtynda bolup biläýjek ýalňyşlygyň millionyny düzmek we düzmek üçin 100% höwes ederis.

Satyn almagyň we tehniki hyzmatyň bahasyny azaltmak we ýerli bazaryň bäsdeşlik ukybyny güýçlendirmek üçin edýän ähli zadymyz.Mortonyň doly hyzmaty, size köp iş ýüküni tygşytlar we şatlykly tejribe getirer.

Jikme-jikliklere üns

Her sargyt materialyny barlaň we barlaň.

Bölekleriň hemmesi oňat tertipde goýulýar, bir stocka sakçysy ähli mallary we dükanlary bellik edýär.

Her bir prosesi we işçiniň adyny ýazga alyň, ädim üçin jogapkär adam tapyp bilersiňiz.

Her bir enjam üçin eltilmezden ozal berk synag.Hasabat, surat we wideo müşderä hödürlener.

Hünärmen we ýokary bilimli tehniki topar, asylan simli podşipnik biziň täze usulymyz, ýokary aşaga çydamly öndürijilik, ýokary ýylylyga çydamly öndürijilikdir.

Kepillik möhleti 1 ýyl, kepillik syýasaty aýratyn e-poçta bilen iberiler.

Size VIP hyzmaty

Kiçijik sargyt ýok, kiçi müşderi ýok, her bir müşderi biziň üçin VVVIP müşderisi.
Diňe bir müşderi satyn almak bilen çäklenmän, işewür hyzmatdaşydyr.Morton, işiňizi giňeltmek üçin doly goldaw berer.
Çalt hyzmat: 24 sagat onlaýn hyzmat soraglaryňyza ilkinji gezek jogap beriň.
Sitat we opsiýa gözlegiňizi alanyňyzdan gysga wagtda hödürlener.
Hünär teklibi: iş ýagdaýyňyza görä, saýlamagyňyz üçin iň amatly wariantlary hödürleýäris we siziň üçin ýöriteleşdirilen önümi üpjün etmegi ýerine ýetirýäris.
Gowy aragatnaşyk: Englishokary bilimli satyjy gyzlaryň hemmesi Iňlis derejesi şahadatnamasy bilen.
Elbetde rus, fransuz ýa-da ispan dillerinde gürleseňiz, ýörite terjimeçilerimiz size iň ýakyn hyzmaty hödürleýärler.
Iş tejribesi: 3 ýyldan gowrak eksport tejribesi bolan, eksport syýasaty we milli import prosesi bilen tanyş bolan ähli satuwlar, müşderileri arassalamak we import prosesini aňsatlaşdyrmaga kömek edýär.

Morton siziň bilen bilelikde söwda etmegi umyt edýär!Gowy üpjün ediji hyzmatdaş, siziň ýaly gowy işewür adam üçin!

449fc300
e3b7084e
7da80471

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!