Ip tegelek trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talapyňyz üçin ökde tegelek trikota Mach maşynyny öndürmek isleýärsiňizmi?
Islegiňize has laýyk gelmek üçin has ýokary takyklykly tegelek trikota Mach enjamyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL

DIAMETER

GAUGE

FEEDERS

MT-E-RB

30 ″ -38 ″

12G - 22G

54F-68F

Maşyn aýratynlyklary:

1.Rib tegelek trikota Mach maşyny, ýylylygyň ýaýramagynyň netijeliligini ýokarlandyrmak we kamera gutusynyň güýç deformasiýasyny azaltmak üçin maşynyň esasy böleginde uçar alýumin garyndysyny ulanmak.
2.Rib tegelek trikota Mach maşyny, ýokary takyklykly Arhimed sazlamasyny ulanyp.
3.Ol owadan görnüş, ýerlikli we amaly gurluş hökmünde görkezilýär.
4. Komponentleriň işleýşine we mata talaplaryna göz ýetirmek üçin şol bir senagatda ýokary derejeli materiallary we import edilen CNC işleýşini ulanmak.
5. Topokarky we aşaky dişli dişli we sesiň aşgazanyny azaltmak, soňra bolsa olaryň takyklygyny we ömrüni gowulandyrmak üçin ýag siňdirýän dizaýny kabul edýär.
6. Enjamyň täze dizaýn çarçuwasyny kabul etmek, kameranyň gutusy we ýeňi bir wagtyň özünde süýşýär, şonuň üçin ýokarky we düwmäniň arasynda iňňe çydamlylygyny we arassalanyşyny sazlamak has takyk we ýönekeý bolýar.

Ip tegelek trikota Mach maşyn5
Ip tegelek trikota Mach maşyn4

GÖRNÜŞ ARERI:

Simpleönekeý iňňe we kameranyň üýtgemegi arkaly dürli görnüşli ýokary hilli dokma matalary, dokma dokma, howa gatlagy, gatlak ýassyk, köpük üýşmesi, goşa ýer örtügi, mercerizlenen pagta we ş.m.Ruetan elastik süýümli OP enjamy bilen ulanylsa, elastik goşa trikota fabric mata ýaly moda bolan erkek we aýal üçin ýokary derejeli ýüz matasy ýasalyp bilner.

ÜPJÜNÇILIGimiz: 

1.Biziň önümlerimiz arzan bahadan ýokary hilli we wagtynda eltilýär.
2.Bizde tutuş prosesde çalt we gyzgyn hyzmat bermek üçin hünärmen satuw toparymyz bar.
3. Ösen önümçilik enjamlary we önümçilik usuly.
Gowy hyzmatymyz bilen bäsdeşlik bahasy (Zawodyň göni bahasy).
4. Müşderiniň isleglerine görä dürli dizaýnlar bar.
5.Ajaýyp hil synag enjamlary, kritiki taýdan 100% barlag.
6. Bäsdeşlik bahasyny hödürleýän göni önümçilik zawody.

Soraglar:

1.Bäsdeşleriňiz bilen deňeşdireniňde artykmaçlyklaryňyz näme?

(1).Hünärli öndüriji
(2).Ygtybarly hil gözegçiligi
(3).Bäsdeşlik bahasy
(4).Workokary iş netijeliligi (24 sagat)
(5).Bir nokatly hyzmat

2. Şereketiňiz hiline nädip gözegçilik edýär?

Önümçilige gözegçilik etmek we her jikme-jigi barlamak üçin önümçilik liniýamyzda aýratyn hil barlagçylarymyz ýerleşdirildi.Productshli önümler eltilmezden ozal barlanmalydyr. Içerki gözden geçirmek we gutarnykly gözden geçirmek zerurdyr.

1. rawhli çig mal zawodymyza gelenimizden soň barlanýar.
2. productionhli bölekler, logotip we beýleki maglumatlar önümçilik wagtynda barlanýar.
3.Gaplamagyň ähli jikme-jiklikleri önümçilik wagtynda barlanýar.
4. productshli önümleriň hili we gaplanyşy ähli gurnama we synagdan soň soňky barlagda gaýtadan barlanýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!