Trikota Mach maşyn inwertory

Gysga düşündiriş:

Has gowy marka inwertor önümçiligini gözleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Has ýokary öndürijilikli trikota machine maşyn inwertoryny şu ýerden tapyp bilersiňiz.

Iş bahasy: her kompýuter üçin 200-500 ABŞ dollary
Iň az sargyt mukdary: 1 toplum
Üpjünçilik ukyby: ýylda 350000 toplum
Port: Sýamen
Töleg şertleri: T / T.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şereket aýratynlyklary:
1. Ajaýyp hil.
2. 20 ýyldan gowrak hünärli önümçilik.
3. Satuwdan soňky iň oňat hyzmat.
“Morton Inverter” umumy maksatly inwertorlaryň ýokary öndürijilik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary tork, ýokary takyklyk we giň tizligi sazlamak üçin özboluşly dolandyryş usulyny ulanýar;şuňa meňzeş önümlerden ýokary bolup, gaty tor, temperatura, çyglylyk we tozan üçin amatlydyr.Önümiň ygtybarlylygyny ep-esli ýokarlandyrmak ukyby.
Inverter, müşderiniň umumy zerurlyklaryny müşderiniň şahsy zerurlyklary we önümçilik zerurlyklary, amaly PI, ýönekeý PLC çeýe giriş we çykyş terminallary, impuls ýygylygy sazlamasy, elektrik togunyň kesilmegi we ýapylmagynyň parametrlerini saýlamak, işleýän buýruk kanaly bilen birleşdirilen ýygylyk sazlaýyş kanaly, organiki taýdan birleşdirýän önümdir. enjam öndürýän müşderiler üçin öňdebaryjy toplumlaýyn çözgütleri üpjün etmek, ulgam çykdajylaryny azaltmak we ulgamyň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin nol ýygylykly histereziýa gözegçilik, esasy we kömekçi berlen gözegçilik, swing ýygylygyna gözegçilik, kesgitlenen uzynlyk dolandyryşy we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň