Jübüt Jersi quakkard tegelek trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talaplaryňyz üçin goşa Jersi quakkard tegelek trikota Mach maşynyny öndürmek isleýärsiňizmi?
Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary takyklyk goşa jersi quakkard tegelek trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDERS
MT-E-DJ-CJ 30 ″ -38 ” 16G - 28G 72F-84F

Maşyn aýratynlyklary:

1.Kamera gutusynyň esasy böleginde uçar alýumin garyndysyny ulanyp, iki gezek Jersi quakard tegelek trikota Mach maşyny.

2. Jübüt Jersi quakkard tegelek trikota Mach maşyny, ýokary takyklykly Arhimed sazlamasyny Ulanylýar.

3.Ol owadan görnüş, ýerlikli we amaly gurluş hökmünde görkezilýär.

4. Komponentleriň işleýşine we mata talaplaryna göz ýetirmek üçin şol bir senagatda ýokary derejeli materiallary we import edilen CNC işleýşini ulanmak.

5. Enjamyň täze dizaýn çarçuwasyny kabul etmek, kameranyň gutusy we ýeňi bir wagtyň özünde süýşýär, şonuň üçin iňňäniň çydamlylygyny we ýokarky we aşaky aralyklaryny arassalamak has takyk we ýönekeý bolýar.

6. Hiç bir taslama ýörite çyzgy programma üpjünçiligi gerek däl.Häzirki wagtda bazardaky çyzgy programma üpjünçiligi bukjasynyň hemmesi diýen ýaly ähliumumy ulanylyp bilner.

7.Her matanyň ýüzi ýa-da dizaýny, skaner we programmirlemek arkaly kompýutere girip biler.Reňkleri arassalamak we düzetmek prosesinden soň, programma üpjünçiligi arkaly iňňe saýlamak programmasyna öwrüler, soňra usb diskinde saklanar we işlemek üçin enjama iberiler.

8.Gül nagyşlaryny birnäçe minutda üýtgedip bilersiňiz.Fleuron maglumatlary kompýuteriň apparat üpjünçiliginde ýa-da programma üpjünçiliginde hem saklanyp bilner.

 

GÖRNÜŞ ARERI:

Simpleönekeý iňňe we kameranyň üýtgemegi arkaly dürli görnüşli ýokary hilli dokma matalary, dokma dokma, howa gatlagy, gatlak ýassyk, köpük üýşmesi, goşa ýer örtügi, mercerizlenen pagta we ş.m.Ruetan elastik süýümli OP enjamy bilen ulanylsa, elastik goşa trikota fabric mata ýaly moda bolan erkek we aýal üçin ýokary derejeli ýüz matasy ýasalyp bilner.

微 信 截图 _20210820133703
未 标题 -1

ÜPJÜNÇILIGimiz:

1. Iň oňat baha

Maşyn kamboksy, kamera, silindrler, çarçuwalar, guýmalar, dişli enjamlar we beýleki esasy bölekler önümiň çykdajylaryna has gowy gözegçilik edip bilýän özbaşdak dizaýny we önümçiligi amala aşyrdylar.

2.Iň gowy hil

Her sargyt üçin önümçilik prosesine gözegçilik etmek üçin QC toparymyz bar.Iberilmezden ozal iki gezek barlamak we synag hem berilýär.

3. Önümiň doly görnüşi

“Loop Cut” tegelek trikota Mach maşyn 、 leeke Jersi maşyny 、 Üç sapak ýüplük trikota Mach maşyn ry Terri trikota Mach maşyn ble goşa Jersi gulp trikota Mach maşyn ib Rib tegelek trikota Mach maşyn we ş.m. ýaly ähli görnüşli tegelek trikota Mach maşynlaryny öndürmek tejribesi bar diýen ýaly.

Soraglar:

1. S: Enjamyňyzy eltmegiň wagty näçe?

Umuman aýdanymyzda, enjamymyzyň eltiş wagty 30 gün töweregi, müşderilerimiz bilen gepleşik hökmünde ýöriteleşdirilen maşyn eltiler.

2. Enjamymyzy logotipimizi goýmak ýaly zerurlyk hökmünde enjamlaşdyryp bolarmy?

Elbetde, enjamymyzy islegiňize görä düzüp bolýar, Logotipiňizi goýuň.

3. S: Satuwdan soňky hyzmat barada, daşary ýurtly müşderiňizde ýüze çykan meseleleri wagtynda nädip çözüp bilersiňiz?

Enjamymyzyň kepilligi adatça 12 aý, bu döwürde çalşylýan bölekleriň gysga wagtda eltiljekdigine göz ýetirmek üçin derrew halkara ekspress gurarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary

    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!