BLOG

 • Tegelek trikota Mach maşynda inwertoryň ulanylyşy

  Tegelek trikota Mach maşynda inwertoryň ulanylyşy

  1. Tegelek trikota machine maşynynyň tehnologiýasyny ornaşdyrmak 1. Tegelek trikota machine maşynynyň gysgaça tanyşdyrylyşy Tegelek trikota machine maşyny (1-nji suratda görkezilişi ýaly) pagta ýüplügini turba mata dokaýan enjamdyr.Esasan dürli görnüşli trikota fabric matalary örmek üçin ulanylýar, T-shi ...
  Koprak oka
 • Bangladeşde geýimleriň iň bäsdeşlik bahasy

  Bangladeşde geýimleriň iň bäsdeşlik bahasy

  Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Moda senagaty geňeşi tarapyndan geçirilen gözleg hasabatynda dünýädäki egin-eşik öndürýän ýurtlaryň arasynda Bangladeşiň önümleriniň bahasynyň entek iň bäsdeşdigini, Wýetnamyň bolsa bäsdeşlik ukybynyň şu ýyl peselendigini aýtdy.Şeýle-de bolsa, Aziýanyň ýagdaýy ...
  Koprak oka
 • Gradeokary derejeli howa gatlagy trikota fabric mata

  Gradeokary derejeli howa gatlagy trikota fabric mata

  Soňky ýyllarda dokma bazarynda ýokary derejeli howa gatlakly trikota fabric matalar adamlar tarapyndan halanýan ýokary gyzgyn moda matasyna öwrüldi we çig maly esasan köp sanly, aşa köp trikota aredyr. ýüplük we ýüplügiň hili gaty ýokary.Howa trikota fabric mata üç la ...
  Koprak oka
 • ABŞ-nyň dokma we egin-eşik eksporty azaldy

  ABŞ-nyň dokma we egin-eşik eksporty azaldy

  ABŞ-nyň dokma we egin-eşik eksporty 2023-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary aralygynda 3,75% aşaklap, 9,907 milliard dollar boldy, Kanada, Hytaý we Meksika ýaly esasy bazarlarda pese gaçdy.Munuň tersine, Gollandiýa, Angliýa we Dominikan respublikasyna eksport artdy.Kategoriýalar boýunça geýim eksporty ...
  Koprak oka
 • Dokma we egin-eşik eksporty maý aýynda ýene pese gaçdy

  Dokma we egin-eşik eksporty maý aýynda ýene pese gaçdy

  Maý aýynda ýurdumyzyň dokma we egin-eşik eksporty ýene-de azaldy.Dollar nukdaýnazaryndan eksport geçen ýyl bilen deňeşdirilende 13,1%, aýda 1,3% aşaklady.Januaryanwar-maý aýlarynda jemlenen ýyl bilen deňeşdirilende 5,3% peseldi we peseliş derejesi öňki aýdan 2,4 göterim ýokarlandy ...
  Koprak oka
 • Pagta eşikleri indi esasy akym däl

  Pagta eşikleri indi esasy akym däl

  Pagta egirme pudagynyň aşaky gözleginde, kärhanalaryň ýokarky we orta akymlarynda çig malyň we taýýar önümleriň sanawyndan tapawutlylykda terminal eşikleriniň sanawy birneme uludygy we kärhanalaryň ýok etmek üçin iş basyşy bilen ýüzbe-ýüz bolandygy anyklandy. ...
  Koprak oka
 • Kambojanyň Türkiýe egin-eşik eksporty ösýär

  Kambojanyň Türkiýe egin-eşik eksporty ösýär

  Kamboja geýimleri köp mukdarda Türkiýä eksport edip boljak önüm hökmünde görkezdi.Kamboja bilen Türkiýäniň arasyndaky ikitaraplaýyn söwda 2022-nji ýylda öňki ýyl bilen deňeşdirilende 70% ýokarlanar.Kambojanyň egin-eşik eksporty hem geçen ýyl 110 göterim ýokarlap, 84,143 million dollara ýetdi.Te ...
  Koprak oka
 • Bangladeş egin-eşigi eksporty 12,17% ýokarlap, 35 milliard dollara ýetdi

  Bangladeş egin-eşigi eksporty 12,17% ýokarlap, 35 milliard dollara ýetdi

  2022-23-nji maliýe ýylynyň ilkinji dokuz aýynda (2023-nji ýylyň iýul-iýun aýlary), Bangladeşiň taýýar eşikleriň eksporty (RMG) 2022-nji ýylyň iýuly bilen deňeşdirilende 12,17% ýokarlanyp, 35,252 milliard ABŞ dollaryna ýetdi. Mart aýyna çenli eksport 31,428 milliard dollar boldy , Export Promot tarapyndan çykarylan wagtlaýyn maglumatlara görä ...
  Koprak oka
 • Näme üçin kümüş ion matasy antibakterial we dezodorizasiýa edýär?

  Näme üçin kümüş ion matasy antibakterial we dezodorizasiýa edýär?

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, kümüş ion matalary diňe antibakterial däl, bedendäki ýakymsyz ysy ýok edip bilmez, bedeniň temperaturasyny we çyglylygyny hem sazlap, bedeniň ysyny dolandyryp biler.Onda näme üçin kümüş ion matalary bu funksiýalara eýe?Abraýly guramalar tarapyndan geçirilen gözlegler gyzgyn ...
  Koprak oka
 • Pakistanyň dokma eksporty 8,17%, dokma tehnikasynyň importy 50% azaldy

  Pakistanyň dokma eksporty 8,17%, dokma tehnikasynyň importy 50% azaldy

  2022-nji ýylyň iýulyndan 2023-nji ýylyň ýanwaryna çenli Pakistanda dokma we egin-eşik eksportynyň bahasy 8,17% azaldy.Commerceurduň Söwda ministrligi tarapyndan ýaýradylan maglumatlara görä, Pakistanda dokma we egin-eşik eksportynyň girdejisi 10.933 dollar bilen deňeşdirilende 10.039 milliard dollar boldy ...
  Koprak oka
 • Gaýtadan işlenen dokma senagatynyň ösüş ýagdaýy

  Gaýtadan işlenen dokma senagatynyň ösüş ýagdaýy

  Global dokma senagaty zynjyrynyň ösüşi adam başyna dokma sarp edilişini 7 kg-dan 13 kg-a çenli artdyrdy, umumy mukdary 100 million tonnadan gowrak, galyndy dokma önümçiliginiň ýyllyk önümçiligi 40 million tonna ýetdi.2020-nji ýylda materik meniň ýurdum 4.3-ni gaýtadan ulanar ...
  Koprak oka
 • Trikotawear eşikleri Bangladeşiň egin-eşik eksport girdejisinde agdyklyk edýär

  Trikotawear eşikleri Bangladeşiň egin-eşik eksport girdejisinde agdyklyk edýär

  1980-nji ýyllarda köýnek we balak ýaly dokalan eşikler Bangladeşiň esasy eksport önümleri boldy.Şol döwürde dokalan eşikler eksportyň 90 göteriminden gowragyny düzýärdi.Soň Bangladeş hem trikotawear önümçiligini öndürdi.Dokalan we trikotawear eşikleriň umumy bahasy ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!