Jübüt Jersi kompýuterleşdirilen quakkard tegelek trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Specificörite quakkard matanyň zerurlygy üçin ýokary takyklyk quakard trikota Mach maşyn öndürmek isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Islegiňize laýyk gelmek üçin iň oňat hilli “Interlok quakard Trikota Mach” maşynyny hödürläp bileris.

Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
Port: Sýamen
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
Baha: Gepleşik
Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
Töleg möhleti: TT, LC
Eltip beriş senesi: 40 gün
Gaplamak: eksport standarty
Kepillik: 1 ýyl
MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDER
MT-EC-DJ-CJ1.8 26 "-42" 18G - 42G 48F-76F
MT-EC-DJ-CJ2.1 26 "-42" 18G - 42G 56F-88F

Maşyn aýratynlyklary:
1. Durnukly operasiýa ulgamy bolan iki taraplaýyn kompýuter ulgamy.
2. quakkard kontrolleýjisiniň üsti bilen aňsat işlemek we nagyşlary okamak üçin ýönekeý kompýuter ulgamy, çalt we täsirli
3.A USB enjamy nagyş maglumatlary aňsatlyk bilen saklamak we ulanmak üçin ulanylyp bilner
4 Asma simli ýaryş dizaýny dizaýny, enjamyň işleýiş takyklygyny ýokarlandyrmaga we täsir garşylygyny peseltmäge mümkinçilik berýär.
Şol bir wagtyň özünde, sürüjiniň energiýa sarp edilişi ep-esli azalýar.
5. heatylylygyň ýaýramagyny gowulandyrmak üçin maşynyň esasy böleginde uçar alýuminini aolly ulanmakwe kamera gutusynyň güýç deformasiýasyny azaltmak.
6. Adam gözüniň görüş ýalňyşlygyny işlemegiň takyklygy bilen çalyşmak üçin bir tikiş sazlamasy,we ýokary takyklykly Archimedean sazlamasy bilen takyk masştab ekranyBirmeňzeş matany dürli maşynlarda köpeltmek prosesi ýönekeý we aňsat.
7. Özboluşly maşyn bedeniniň gurluşy dizaýny, adaty pikirlenmäni bozýar we maşynyň durnuklylygyny ýokarlandyrýar.
8. Merkezi tikiş ulgamy, has takyklygy, has ýönekeý gurluşy, has amatly işlemegi bilen.
9. “Double Jersey Machine” goşa şaft baglanyşyk gurluşyny kabul edýär,dişli yza gaýdyş sebäpli ýüze çykýan işlemegi netijeli ýok edip biler.
10. Iňňäniň aralygyny sazlamak we gulplama maşynynyň geçiriş bölegini bölmekiňňe aralygyny sazlanda geçirişiň durnuklylygyna täsir etmekden gaça durýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary