Ricaglaýyş ulgamy

Gysga düşündiriş:

Tegelek trikota machine maşynynyň çalgysyny nädip sazlamalydygyny we sazlamagyny bilmek isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Nebit üpjünçiliginiň ähli ýaglaýyş nokatlaryna aýratyn sazlanmagy ýönekeýdir.
Nebit sarp edilişinde ep-esli azalma bar.

FOB bahasy: toplum üçin ABŞ 460
Iň az sargyt mukdary: 5 toplum
Üpjünçilik ukyby: ýylda 5000 toplum
Port: Sýamen
Töleg şertleri: T / T.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

222

Esasy aýratynlyklary
Hatda silindriň ähli töwereginde nebit paýlanyşy - artykmaç ýag sebäpli akym ýok
Allhli iňňeleri aýratyn sazlap bolýan ýaglamak we ş.m.
Oilaglaýyş nokatlaryna takyk üpjünçilik sebäpli nebitiň az sarp edilmegi
Howa basyş ýagyny ulanmagyň maslahatlary:
1. oilag derejesiniň gyzyl belgiden ýokary bolmagyna ýol bermäň, ýagyň mukdary gözegçiliksiz bolar.
2. tankag çüýşesiniň basyşy ýaşyl zonada bolanda, ýag sepmegiň täsiri iň gowusydyr.
3 .Goýun burunlarynyň sany 12 sanydan az bolmaly däldir.
4. Dürli marka ýagy garyşdyrmaň.
5. Nebit bakynyň düýbüni ýylda azyndan bir gezek arassalamagyňyzy haýyş edýäris.
WR3052 aýratynlyklary
Circuitag zynjyry 12 impulsly çalgy turbasy bilen enjamlaşdyrylandyr. (Islege görä 1-8 spreý ýaglaýyş nokady goşuň)
Her ýaglaýyş turbasy has köp ýaglamak we az ýangyç sarp etmek üçin pulsirlenen görnüşde ýag bilen aýratyn doldurylyp bilner.
Her bir çalgy turbasy, bir maşynyň dürli iňňe nokadyna nebitiň göwrümine gözegçilik etmek üçin amatly ýag mukdaryny aýratynlykda kesgitläp bolýar.
Nebitçi, enjamyň tizligine görä iň gowy ýag sanjym mukdaryny awtomatiki hasaplap bilýär.
Iňňäni, çümdürijini we silindri has gowy goramak üçin has adaty bolmadyk duýduryş funksiýalary.
Pressureokary basyşly gaz hereketlendirijisini ulanmagyň zerurlygy ýok, adam saglygyna zyýanly ýag dumanlary ýok.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!