Aşaky aýlaw Açyk giňlik quakard enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite matanyň zerurlygy üçin “Lower Loop Cut Open Width Jacquard Machine” hünärmeni tapmak isleýärsiňizmi?
Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary takyklyk aşaky aýlaw kesilen açyk giňlik quakard maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL

DIAMETER

GAUGE

FEEDERS

MT-E-ELOWHP

30-38 "

19-26G

16-18F

Maşyn aýratynlyklary:

1. Aşaky aýlaw kesilen açyk giňlik quakard maşyny, ýylylygyň ýaýramagyny gowulandyrmak we kamera gutusynyň güýç deformasiýasyny azaltmak üçin maşynyň esasy böleginde uçar alýumin garyndysyny ulanmak.

2. Bir tikişi sazlamak.

3. ýokary takyklykly “Arhimed” sazlamasy, dürli maşynlarda şol bir mata köpeltmek işini ýönekeý we aňsatlaşdyrýar.

4. maşynlary sazlamak üçin aňsatlyk bilen kamerleriň we iňňe pyçagynyň dizaýny, aýlaw uzynlygynyň çäkliligi, ýokary we pes üýşmeleňleriň dürli görnüşi, ortaça galyňlygy, guramagynyň erbet täsiri ýaly adaty meseläni çözüp biler.

5. gül üýşmesi orta ýokary tizlikli RPM bilen bir enjamda işläp biler, önümçilik beýleki bäsdeşlerden 20% köp bolup biler.

6. Dolandyryş ulgamynyň dizaýny, elektron hasaplamany gaýtadan işlemek ulgamyny we enjamdaky kompýuterleşdirilen hereketlendirijini birleşdirip, iň ösen mikro gaýtadan işleýiş usulyny ulanýar.

7.Barmak degýän suwuk kristal displeýi (LCD) ulanýar we köp otagy eýelemezden aňsatlyk bilen işlenýär, bu bolsa tutuş enjamy tertipli we owadan edýär.Hiç bir taslama ýörite çyzgy programma üpjünçiligi gerek däl.

8.Bu maşyn, kamerleri üýtgedip aýlaw aýlawynyň uzynlygyny üýtgedip biler we aýlaw bölekleriniň ýagdaýyny sazlap biler, enjamy we beýleki bölekleri üýtgetmegiň zerurlygy ýok.Müşderimiziň önümçiligi dolandyrmak we maýa goýum çykdajylaryny tygşytlaýar.

9.Lower loop Cut Open Width Jacquard Machine, Jacquard Cut Pile Trikota Mach maşynynyň hünär tehnologiýasyna esaslanan we turba maşynynyň ähli funksiýalaryny öz içine alýan we ep-esli belgili nyşanlara eýe bolan ýörite dizaýn.Maşynlaryň funksiýalaryny has ýokary we matalary has ussat we takyk etmek üçin maşynlar CAD-y kabul edýärler.

10. Bölekleriň we esbaplaryň köpüsi takyklygy we takyklygy ýokarlandyrmak üçin ösen dik maşyn merkezi tarapyndan öndürilýär.Heartüregiň esbaplary takyk bölünýär.

11. Hiç hili bellik ýok, matalaryň ulanylyşy düýbünden.Matalaryň galyndylary ýok, çykdajylary azaldyp bilersiňiz.

12. Rolik ulgamy, trikotaj yzygiderliligini üpjün etmek üçin tizligi üýtgedýän enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Amatly işläň, wagtyňyzy we güýjüňizi ýitirmäň.

13. Matanyň dartylmagyny yzygiderli dolandyrmak üçin ýaýradyjy bilen enjamlaşdyrylan enjam.Mata giňeltmek effektiniň has aýdyňlygy bilen goşa poslamaýan giňeldiji rolik ulanyp, ulgamy aýyryň.

14.Güýçlilik we uzak ömür, ownuk gödeklik bilen matany aňsatlaşdyryp bilmez.

15. Matanyň içki tarapy, matanyň tekizlenmegine göz ýetirmek üçin ýüzýän polýus we ýüzýän enjamlar bilen tekizlenýär.Matany laýyk ýitiligi saklamak üçin täsirli polat pyçak bilen kesip bolýar.

GÖRNÜŞ ARERI:

Bu enjam dokalan materiallara himiki süýümli ýüpek seriýasy, pagta, arassa ýüň ýüplük we ýokary süýüm hökmünde ulanylýar.Üýşmegiň uzynlygy 8-20mm bolup biler.goşa çal reňkli matalar, enjamdaky pyçak bilen kesip, iki sany uzyn çal reňkli mata öwrülýär, gödek üýşmeleň we inçe üýşmeleň we quakkard bilen deňeşdirilende, dürli reňkli goýun derisine öwrülip ýa-da ýokary derejeli matalary gizläp bolýar.Egin-eşik, asma, düşek, oýunjak, divan matasy, haly, ýorgan we awtoulag ýassygy we ş.m. ulanylýar.

O1CN01HbV0y31bncreHdrBE_!!3870153510-0-cib
Lower Loop Cut Open Width Jacquard Machine

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň