Üç sapak ýüplük trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite mata talaplaryňyz üçin üç sany ýüplük trikota Mach maşynyny öndürmek isleýärsiňizmi?
Islegiňize laýyk gelmek üçin has ýokary takyklyk üç sapak ýüplük trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.
Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý

Port: Sýamen

Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum

Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.

Baha: Gepleşik

Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler

Töleg möhleti: TT, LC

Eltip beriş senesi: 30-35 gün

Gaplamak: eksport standarty

Kepillik: 1 ýyl

MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT:

MODEL

DIAMETER

GAUGE

FEEDER

MT-E-TF3.0

26 ″ -42 ″

12-22G

78F-126F

MT-E-TF3.2

26 ″ -42 ″

12-22G

84F-134F

 Maşyn aýratynlyklary:

1.Köp gutusynyň esasy böleginde uçar alýumin garyndysyny ulanmak.

2.Görnüşli trikota Mach maşynynyň bir tikişi sazlamak.

3. -okary takyklyk Arhimedany sazlamak, dürli matalarda şol bir matanyň köpeltmek işini ýönekeý we aňsatlaşdyrýar.

4. Merkezi tikiş ulgamy bilen, has takyklygy, has ýönekeý gurluşy, has amatly işlemegi bilen.

5. Täze çümdüriji plastinkany düzeltmek dizaýny, çümdüriji plastinkanyň deformasiýasyny aradan aýyrýar.

6. 4 track kameranyň dizaýnyny kabul etmek, has ýokary önümçilik we has ýokary hilli enjamyň durnuklylygyny ýokarlandyrdy.

7.Bu owadan görnüş, ýerlikli we amaly gurluş hökmünde görkezilýär.

8. Komponentleriň işleýşine we mata talaplaryna göz ýetirmek üçin şol bir pudagyň ýokary derejeli materiallaryny we import edilen CNC işleýşini ulanmak.

9. dürli ýüplük materiallaryny ulanyp, aýlaw ýüplügi, arka ýüplügi, ýüplügi bir topara üç ýüplügi üýtgedip, gowy aýlawly edip bilersiňiz.

10.MORTON markasy Üç sapak ýüplük trikota Mach maşyn çalyşmak seriýasy, öwrülişik toplumyny çalşyp, Jersi trikota machine maşynyna we Terri trikota machine maşynyna çalşylyp bilner.

GÖRNÜŞ ARERI:

Egin-eşik matalarynda giňden ulanylýar.Eceürek eşikleri, ýyly gorag eşikleri we ş.m.

Üç sapak ýüplük trikota Mach maşyn4
Üç sapak ýüplük trikota Mach maşyn5
GUQUXG4YO) J21F) 2KB4FUT1

ÜPJÜNÇILIGimiz:

1. Ajaýyp gözleg we ösüş topary

10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan 15 sany trikota machine enjamy dizaýnerimiz bar we dürli dokma talaplaryna laýyklykda tegelek trikota machine maşynlarynyň önümçiligini sazlap bileris.

  1. Bäsdeşleriňiz bilen deňeşdirilende artykmaçlyklaryňyz näme?

(1).Hünärli öndüriji

(2).Ygtybarly hil gözegçiligi

(3).Bäsdeşlik bahasy

(4).Workokary iş netijeliligi (24 sagat)

(5).Bir nokatly hyzmat

3. customöriteleşdirilen önümçiligi kabul ediň

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda müşderi tarapyndan berlen mata nusgalaryna laýyklykda maşyn dizaýn ederis we öndüreris.

Soraglar:

1. Şereketiňiz hiline nädip gözegçilik edýär?

Önümçilige gözegçilik etmek we her jikme-jigi barlamak üçin önümçilik liniýamyzda aýratyn hil barlagçylarymyz ýerleşdirildi.Productshli önümler eltilmezden ozal barlanmalydyr. Içerki gözden geçirmek we gutarnykly gözden geçirmek zerurdyr.

1. rawhli çig mal zawodymyza gelenimizden soň barlanýar.

2. productionhli bölekler, logotip we beýleki maglumatlar önümçilik wagtynda barlanýar.

3.Gaplamagyň ähli jikme-jiklikleri önümçilik wagtynda barlanýar.

4. productshli önümleriň hili we gaplanyşy ähli gurnama we synagdan soň soňky barlagda gaýtadan barlanýar.

2. Bahaňyz bäsdeşlik edýärmi?

Diňe üpjün edýän gowy hilli maşyn.Elbetde, ýokary önüm we hyzmat esasynda size iň oňat zawod bahasyny bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!