Jübüt Jersi kompýuterleşdirilen 4 (6) reňk awto zolakly tegelek trikota Mach enjamy

Gysga düşündiriş:

Fabricörite matanyň zerurlygy üçin “Striper Trikota Mach Machine Manufacture” bilen “Precision Interlock Jacquard” -y tapmak isleýärsiňizmi?
Soň bolsa gerekli ýere geldiň.
Islegiňize has laýyk hilli goşa quakard Striper trikota Mach maşynyny hödürläp bileris.

Asyl nusgasy: Kuançhouou, Hytaý
Port: Sýamen
Üpjünçilik ukyby: ýylda 1000 toplum
Şahadatnama: ISO9001, CE we ş.m.
Baha: Gepleşik
Naprýa .eniýe: 380V 50Hz, naprýa .eniýe ýerli isleg ýaly bolup biler
Töleg möhleti: TT, LC
Eltip beriş senesi: 40 gün
Gaplamak: eksport standarty
Kepillik: 1 ýyl
MOQ: 1 toplum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TEHNIKI MAGLUMAT

MODEL DIAMETER GAUGE FEEDER
MT-DJ-C4 / C6 30 ″ -38 ″ 10G - 32G 42F-54F

Maşyn aýratynlyklary:
1. computerönekeý kompýuter ulgamynyň dizaýny, öwrenmek we işlemek üçin ulanyjy üçin amatlydyr.
2. Elektron reňk saýlamak ulgamy, hardare we programma üpjünçiligi ulgamy arkaly zolakly matalar üçin iň oňat kombinasiýa görkeziler.
3. Reňk saýlaýjynyň üýtgeşik dizaýny, ykjam gurluşy bilen az süýüm öndürýän köp ýurtda patentlenendir.
4. USB enjamy nagyş maglumatlary aňsatlyk bilen saklamak we ulanmak üçin ulanylyp bilner
5. Elektrik energiýasynyň sarp edilişi.
6. Üç gezek hil barlagy, senagat şahadatnamalarynyň ýerine ýetirilmegi.
7. Pes ses we rahat işlemek operatoryň has ýokary netijeliligini üpjün edýär.
8. Her sargyt materialyny barlaň we barlaň.
9. Bölekleriň hemmesi oňat tertipde goýulýar, bir stocka sakçysy ähli mal-garalary bellige alýar.
10. Her bir prosesi we işçiniň adyny ýazga alyň, ädim üçin jogapkär adam tapyp bilersiňiz.
11. Her bir enjam üçin eltip bermezden ozal maşyn synagy.Müşderä hasabat, surat we wideo hödürlener.
12. Hünärmen we ýokary bilimli tehniki topar, ýokary aşaga çydamly öndürijilik, ýokary ýylylyga çydamly öndürijilik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň