Ippingük daşaýyş kompaniýasy: 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde 40 metrlik gaplar ýeterlik bolmaz

1

Bahar baýramynyň iberilişiniň iň ýokary derejesi ýakynlaşýar!Ippingük daşaýyş kompaniýasy: 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde 40 metrlik gaplar ýeterlik bolmaz

Draýri, “Omicron” -yň soňky döwürde çalt ýaýramagy bilen üpjünçilik zynjyrynyň kesilmegi we bazaryň üýtgemegi töwekgelçiliginiň 2022-nji ýylda ýokary boljakdygyny we geçen ýylda bolup geçen ssenariýalaryň 2022-nji ýylda gaýtalanjakdygyny aýtdy.

Şol sebäpden, öwrüm wagtynyň uzaldylmagyna, portlaryň we terminallaryň hasam dykylmagyna garaşýarlar we ýük eýelerine has gijikdirilişe we ýokary transport çykdajylaryna dowam etmegi maslahat berýärler.

Maersk: 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde 40 metrlik gaplar ýetmezçilik eder

Ippingük daşama meýilnamalarynyň gijikdirilmegi sebäpli kuwwat çäklendiriler we Maersk Aýyň Täze ýylynda giňişligiň gaty berk bolmagyna garaşýar.

40 metrlik gaplar bilen üpjünçiligiň ýeterlik bolmazlygyna garaşylýar, ýöne 20 metrlik konteýnerleriň artykmaçlygy bolar, esasanam Beýik Hytaýda, Aý Täze ýyldan öň käbir ýerlerde konteýner ýetmezçiligi bolar.

2

Isleg güýçli bolmagynda we sargytlaryň uly yzagalaklygy sebäpli Maersk eksport bazarynyň doýgunlaşmagyna garaşýar.

Ippingük daşama tertibiniň gijikdirilmegi kuwwatyň peselmegine sebäp bolar,şonuň üçin Aý Täze ýylynda ýer hasam kyn bolar.Umumy import isleginiň takmynan ekwiwalent derejede galmagyna garaşylýar.

Bahar baýramyndan öň togtadylan uçuşlar we bökýän portlar, berk ýerler we kesilen kuwwat adaty zat

Esasy Pacificuwaş ummany, Trans-Atlantik, Aziýa-Demirgazyk we Aziýa-Ortaýer deňzi ugurlarynda meýilleşdirilen 545 syýahatyň arasynda,58 sapar ýatyryldy52-nji hepde bilen indiki ýylyň üçünji hepdesi, ýatyryş derejesi 11%.

Draýriniň häzirki maglumatlaryna görä, bu döwürde boş syýahatlaryň 66% -i Pacificuwaş ummanyň gündogaryndaky söwda ýolunda amala aşyrylar,esasan ABŞ-nyň günbatar kenaryna.

21-nji dekabra çenli ýeňil ýelkenli meýilnama bilen jemlenen maglumatlara görä, 2021-nji ýylyň dekabryndan 2022-nji ýylyň ýanwaryna çenli Aziýanyň Demirgazyk Amerikasyna / Europeewropa ugurlarynyň hemmesi togtadylýar (ýagny ilkinji port 48-nji hepdeden 4-nji hepde aralygynda ýola çykar) jemi 9 hepde).219 syýahat, şolardan:

  • Günbatar Amerika 150 syýahat;
  • ABŞ-nyň gündogarynda 31 sapar;
  • Demirgazyk Europeewropada 19 sapar;
  • Ortaýer deňzinde 19 syýahat.

Bileleşik nukdaýnazaryndan bu bileleşigiň 67 sapary, umman bileleşiginiň 33 sapary, 2M bileleşiginiň 38 syýahaty we beýleki garaşsyz ugurlaryň 81 sapary bar.

Bu ýyl togtadylan uçuşlaryň umumy sany geçen ýyldakydan has köp.Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, togtadylan uçuşlaryň sany hem iki esse artdy.

Chineseetip gelýän Hytaýyň Täze ýyl baýramçylygy sebäpli (1-7-nji fewral),Hytaýyň günortasyndaky käbir bargea hyzmatlary togtadylýar.Mundan beýläk 2022-nji ýylda Aý Täze ýylyna çenli ýük islegi gaty güýçli we ýük mukdary ýokary derejede galar diýlip garaşylýar.

Şeýle-de bolsa, wagtal-wagtal täze täç epidemiýasy müşderiniň üpjünçilik zynjyryna belli bir derejede täsir edip biler.

3

Gäminiň gijikdirilmegi we Aziýadan Demirgazyk Amerika ugry boýunça boş smenalar dowam edýär.Januaryanwar aýynda eksport ibermegiň tertibi has agyr kynçylyklara sezewar ediler diýlip garaşylýarwe ABŞ-nyň tutuş ýoly berk bolmagyny dowam etdirer;

Bazara bolan isleg we giňişlik, isleg-isleg deňsizliginde.Springagdaý baýramynyň öňüsyrasynda iň köp iberilişiň gelmegi sebäpli bu ýagdaýyň hasam erbetleşmegine garaşylýar we bazaryň ýük nyrhynyň ýene bir ýokarlanmagyna sebäp bolmagyna garaşylýar.

Şol bir wagtyň özünde, Omi Keronyň täze täç wirusy bilen Europeewropa hüjüm edilýär we Europeanewropa ýurtlary gözegçilik çärelerini güýçlendirmegi dowam etdirýärler.Bazaryň dürli materiallary daşamaga bolan islegi ýokary bolmagynda galýar;kuwwatyň kesilmegi umumy kuwwata täsir eder.

Iň bärkisi Aý Täze ýyldan öň, mümkinçilikleriň kesilmegi hadysasy henizem adaty bolar.

Uly gämileriň boş çalşygy / bökmegi ýagdaýy dowam edýär.Boş ýerler / boş gaplar Bahar baýramyndan öň dartgynly ýagdaýda;Europeanewropa portlarynda dyknyşyk hem artdy;bazar islegi durnuklaşdy.Domesticakynda içerki epidemiýa ýükleriň umumy iberilmegine täsir etdi.2022-nji ýylyň ýanwar aýyna garaşylýar. Bahar baýramyndan öň iň köp iberiş tolkuny bolar.

4

Şanhaý konteýner ýük indeksi (SCFI) bazaryň ýük nyrhlarynyň ýokary galjakdygyny görkezýär.

Hytaý-Ortaýer deňzi ugurlary boş uçuşlary / bökmek portlaryny başdan geçirýär we bazara isleg kem-kemden artýar.Aýyň ikinji ýarymynda umumy kosmos ýagdaýy gaty kyn we dekabr aýynyň soňky hepdesinde ýük göterimi birneme ýokarlandy.

5


Iş wagty: 27-2021-nji dekabry