Gradeokary derejeli howa gatlagy trikota fabric mata

Soňky ýyllarda dokma bazarynda ýokary derejeli howa gatlagytrikota fabric mataadamlar tarapyndan halaýan gaty gyzgyn ýokary derejeli moda matasyna öwrüldi we çig maly esasan köp sanly, aşa köp hasaplanýartrikota yar ýüplükwe ýüplügiň hili gaty ýokary.
Howa trikota fabric mata üç gatly trikota fabric mata,goşa forma trikota machine enjamydokalan, öň we arkada rulonlary emele getirýän we has galyň poliester elastik ýüpek ýa-da ýokary elastik ýüpek, sandwiç toruna meňzeş gurluşy emele getirýär.
Howa gatlagynyň matasy ýyrtyklary öndürmez, sebäbi orta gatlagyň boşlugy uly, suwy siňdirmek we suwy gulplamak täsiri bilen.Içki, orta we daşarky gatlaklaryň mata gurluşynyň dizaýny arkaly, ýyly sandwiç matanyň ortasynda emele gelýär, ol ýyly täsir edip biler we esasan termiki içki eşikler üçin ulanylýar.

 

Yarüplük çig mal üçin talaplar

Howa gatlagy matasy ýüplügiň ýumşaklygy, aňsat egilmegi we burulmagy talap edýär, şonuň üçin trikota fabric matadaky rulon gurluşy birmeňzeş, daşky görnüşi aýdyň we owadan bolar, dokma prosesinde ýüplügiň döwülmegi we trikota zeper ýetmegi maşyn bölekleri azalýar.Şonuň üçin howa gatlagynyň matasynyň çig malyny saýlanyňyzda ýüplügiň ýumşak häsiýetleri göz öňünde tutulmalydyr.

 

Yarüplügiň guraklygy üçin talaplar

Agşamlyk howa gatlak matalarynda ulanylýan ýüplügiň möhüm hil görkezijisidir.Şonuň üçin howa gatlagy matalary üçin ýüplük öndürmek birmeňzeşligi, durnuklylygy we yzygiderliligi üpjün etmeli.Hat-da we gury ýüplük matanyň hilini üpjün etmek üçin peýdalydyr, aýlaw gurluşy birmeňzeş we matanyň üstü açyk bolar.Yarüplükde galyň tegmiller bar bolsa, kemçilikler geçip bilmeziňňedokma prosesi wagtynda deşikler, ahyrky böleklere ýa-da maşynyň böleklerine zeper ýeter we matanyň üstünde “gorizontal zolaklar” we “bulut tegmilleri” emele getirmek aňsat, bu matanyň hilini peselder;ýüplük ýaly sapakda jikme-jiklikler bar, ýöne jikme-jiklikler güýçli we gowşak aýlawlara we döwülen uçlara ýykgyn edýär, bu matanyň hiline täsir eder we dokamagyň önümçilik netijeliligini peselder.Sebäbi üstünde birnäçe trikota systems ulgamy bartrikota machine enjamy, ýüplükler bir wagtyň özünde trikota into bilen iýmitlenýär, şonuň üçin diňe bir ýüplügiň galyňlygy birmeňzeş bolmak bilen çäklenmän, ýüplükleriň arasyndaky galyňlyk tapawudy hem berk gözegçilikde saklanmalydyr, ýogsam matanyň üstünde keseligine zolaklar emele geler. .Kölegeler ýaly kemçilikler matanyň hilini peseldýär.

 

Yarüplük dokamak üçin talaplar

Howa gatlagynyň matasynda ulanylýan ýüplük ýüplügiň belli bir güýç we giňelmegini talap edýär.Dokma prosesi wagtynda ýüplük belli bir dartgynlylyga we gaýtalanýan sürtülme ýüklerine, şeýle hem egilmek we burulma deformasiýasyna sezewar boljakdygy sebäpli, ýüplük dokalýan mahaly aýlawlara egilmek üçin belli bir derejede giňelmeli. ýüplügiň döwülýän kellesini gaýtadan işlemek we azaltmak.


Iş wagty: Iýul-22-2023
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!