Tegelek trikota Mach maşynda inwertoryň ulanylyşy

1. Tegelek trikota machine maşyn tehnologiýasyny ornaşdyrmak

1. Tegelek trikota machine maşynynyň gysgaça tanyşdyrylyşy

Tegelek trikota machine maşyn (1-nji suratda görkezilişi ýaly) pagta ýüplügini turba mata dokaýan enjamdyr.Esasan dürli görnüşli örülen trikota fabric matalary, futbolka matalaryny, deşikli dürli nagyşly matalary we ş.m. trikota to üçin ulanylýar. Gurluşyna görä, ony bir jübüt tegelek trikota machine maşynyna we goşa forma tegelek trikota machine maşynyna bölmek mümkin. dokma pudagynda giňden ulanylýar.

https://www.mortonknitmachine.com/single-jersey-knitting-machine-product/2. Amal talaplary

.

(2) Çeýe inç operasiýa funksiýasy zerurdyr.Inç düwmeleri enjamlaryň köp ýerinde oturdylýar we inwertor çalt jogap bermeli.

(3) Tizligi dolandyrmakda üç tizlik talap edilýär.Biri, inç operasiýasynyň tizligi, adatça 6Hz töweregi;beýlekisi adaty dokma tizligi, iň ýokary ýygylygy 70 Gs çenli;üçünjisi, 20Hz töweregi ýygylygy talap edýän pes tizlikli ýygnamak işidir.

(4) Tegelek trikota machine maşynynyň işleýşinde motoryň tersine öwrülmegi we aýlanmagy düýbünden gadagan, ýogsam iňňe düşeginiň iňňeleri egiler ýa-da döwüler.Tegelek trikota machine enjamy bir fazaly podşipnik ulanýan bolsa, bu hasap edilmez.Ulgam öňe we tersine aýlansa, bu motoryň öňe we tersine aýlanmagyna baglydyr.Bir tarapdan, ters aýlanmagy gadagan etmegi başarmaly, beýleki tarapdan aýlanmagy ýok etmek üçin DC tormozyny gurmaly.

inwertor

3. Öndürijilik talaplary

Dokulanda, ýük agyr bolýar we inwertoryň pes ýygylygy, uly tork we çalt jogap tizligini talap edýän inç / başlangyç prosesi çalt bolmaly.Frequygylyk öwrüjisi motoryň tizligini durnuklaşdyrmagyň takyklygyny we pes ýygylykly tork çykyşyny gowulandyrmak üçin wektor dolandyryş re modeimini kabul edýär.

4. Simleri dolandyrmak

Tegelek trikota machine maşynynyň dolandyryş bölegi mikrokontrol ýa-da PLC + adam-maşyn interfeýs dolandyryşyny kabul edýär.Frequygylyk öwrüjisi başlamak we durmak üçin terminallar tarapyndan dolandyrylýar we ýygylyk analog mukdar ýa-da köp basgançakly ýygylyk sazlamasy bilen berilýär.

Köp tizlikli dolandyryş üçin esasan iki dolandyryş shemasy bar.Biri ýygylygy kesgitlemek üçin analog ulanmak.Ylgaw ýa-da ýokary tizlikli we pes tizlikli işlemek bolsun, analog signal we iş görkezmeleri dolandyryş ulgamy tarapyndan berilýär;beýlekisi ýygylyk öwrüjisini ulanmak.Gurlan köp basgançakly ýygylyk sazlamasy, dolandyryş ulgamy köp basgançakly ýygylyk kommutasiýa signalyny berýär, ylgawy inwertoryň özi üpjün edýär we ýokary tizlikli dokma ýygylygy inwertoryň analog mukdary ýa-da sanly sazlamasy bilen berilýär.

2. Iş ýerinde talaplar we işe giriziş meýilnamasy

(1) Sahypadaky talaplar

Tegelek trikota machine maşyn pudagy inwertoryň dolandyryş funksiýasy üçin has ýönekeý talaplara eýedir.Adatça, başlangyjy we durmagy dolandyrmak üçin terminallara birikdirilýär, analog ýygylyk berilýär ýa-da ýygylygy kesgitlemek üçin köp tizlik ulanylýar.Inç ýa-da pes tizlikli işlemek çalt bolmaly, şonuň üçin inwertor pes ýygylykda uly pes ýygylykly tork döretmek üçin hereketlendirijini dolandyrmagy talap edýär.Adatça, tegelek trikota machine maşynlaryny ulanmakda ýygylyk öwrüjisiniň V / F rejimi ýeterlikdir.

(2) Düzediş shemasy Biziň kabul eden shemamyz: C320 seriýaly sensorsyz tok wektor inwertory Güýji: 3.7 we 5.5KW

3. Parametrleri we görkezmeleri düzetmek

1. Sim diagrammasy

diagramma

2. Düzediş parametrleriniň sazlamasy

(1) F0.0 = 0 VF tertibi

(2) F0.1 = 6 ýygylyk giriş kanaly daşarky tok signaly

(3) F0.4 = 0001 Daşarky terminaly dolandyrmak

(4) F0.6 = 0010 ters öwrümiň öňüni almak dogry

(5) F0.10 = 5 tizlenme wagty 5S

(6) F0.11 = 0.8 tizlenme wagty 0.8S

(7) F0.16 = 6 göterijiniň ýygylygy 6K

(8) F1.1 = 4 Tork güýçlendiriji 4

(9) F3.0 = 6 Öňe ylgamak üçin X1 düzüň

(10) F4.10 = 6 ylgaw ýygylygyny 6HZ-a düzüň

(11) F4.21 = 3.5 Ylgaw tizlenmesini 3,5S edip düzüň

(12) F4.22 = 1.5 ylgawyň tizlenmesini 1,5S-e düzýär

Düzediş bellikleri

(1) Ilki bilen motoryň ugruny kesgitlemek üçin ylgaň.

(2) Ylgaw wagtynda titremäniň we haýal seslenmegiň meseleleri barada aýdylanda, ylgawyň tizlenmegi we tizlenme wagty talaplara laýyklykda sazlanmalydyr.

(3) Pes ýygylykly tork göterijiniň tolkunyny we tork güýjüni sazlamak arkaly gowulaşyp biler.

(4) Pagta ýüň howa kanalyny we fan otaglaryny ýapýar, inwertoryň ýylylygyň erbet ýaýramagyna sebäp bolýar.Bu ýagdaý ýygy-ýygydan ýüze çykýar.Häzirki wagtda umumy inwertor termiki duýduryşy taşlaýar we ulanmagy dowam etdirmezden ozal howa kanalyndaky lini el bilen aýyrýar.


Iş wagty: 08-2023-nji sentýabr
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!