[Wýetnamyň gözegçiligi] Tendensiýa garşy ösüş!

Epidemiýanyň päsgelçiliklerinden geçip, Wýetnamyň dokma we egin-eşik senagatynyň eksport ösüş depgininiň 11 göterimden geçmegine garaşylýar!

COVID-19 epidemiýasynyň agyr täsirine garamazdan, Wýetnam dokma we egin-eşik kompaniýalary köp kynçylyklary ýeňip geçdi we 2021-nji ýylda gowy ösüş depginini saklady. Eksport gymmaty 39 milliard ABŞ dollaryna deň bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 11,2 göterim ýokarlandy. .Partlamadan öňki döwür bilen deňeşdirilende, bu görkeziji 2019-njy ýylda eksport bahasyndan 0,3% ýokary.

Aboveokardaky maglumatlary Wýetnam Dokma we Egin-eşik Assosiasiýasynyň (VITAS) başlygynyň orunbasary jenap Truong Wan Kam 7-nji dekabrda 2021-nji ýylyň dokma we egin-eşik birleşiginiň jemleýji konferensiýasynyň metbugat ýygnagynda berdi.

微 信 图片 _20211214152151

Zhangan Wenjin: “2021-nji ýyl Wýetnam dokma we tikinçilik pudagy üçin diýseň kyn ýyl.2020-nji ýylda 9,8% negatiw ösüş şerti bilen dokma we tikinçilik pudagy köp aladalar bilen 2021-nji ýyla girer. "2021-nji ýylyň birinji çärýeginde Wýetnam dokma we egin-eşik kompaniýalary ýylyň başyndan üçünji çärýegiň ahyryna ýa-da ýylyň ahyryna çenli sargyt alandyklary üçin gaty begenýärler.2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde Wýetnamyň demirgazygynda, Ho Chi Minh şäherinde we günorta welaýatlarynda we şäherlerinde COVID-19 epidemiýasy ýaýrap, dokma we tikinçilik kärhanalarynyň önümçiliginiň doňmagyna sebäp boldy.

Jenap Zhangangyň pikiriçe, “2021-nji ýylyň iýulyndan 2021-nji ýylyň sentýabryna çenli Wýetnam dokma eksporty azalmagyny dowam etdirdi we hyzmatdaşlara sargytlar iberilip bilinmedi.Bu ýagdaý oktýabr aýyna çenli dowam edip bilmedi, Wýetnam hökümeti No. 128 / NQ-CP çykaranda, COVID-19 epidemiýasyna netijeli gözegçilik etmek üçin ygtybarly we çeýe uýgunlaşmagy wagtlaýyn üpjün etmek barada karar kabul edilende, kärhananyň önümçiligi başlandy. buýrugy “gowşuryp” biler ýaly dowam etdiriň.

VITAS-yň wekiliniň sözlerine görä, dokma we tikinçilik kärhanalarynyň önümçiligi 2021-nji ýylyň ahyrynda gaýtadan başlar, bu bolsa dokma we tikinçilik pudagynyň 2021-nji ýylda eksportda 39 milliard ABŞ dollaryna ýetmegine kömek eder, bu bolsa 2019-njy ýyla deňdir. egin-eşik önümleriniň eksport bahasy 28,9 milliard ABŞ dollaryna ýetdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 4% ýokarlandy;süýümiň we ýüplügiň eksport bahasy 5,5 milliard ABŞ dollary bolup, 49% -den gowrak ýokarlandy we esasan Hytaý ýaly bazarlara eksport edildi.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary henizem Wýetnamyň dokma we egin-eşik senagaty üçin iň uly eksport bazary bolup, eksporty 15,9 milliard dollar, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende 12% ýokarlandy;marketB bazaryna eksport 14% ýokarlap, 3,7 milliard ABŞ dollaryna ýetdi.Koreýa bazaryna eksport 3,6 milliard ABŞ dollaryna ýetdi;Hytaý bazaryna eksport 4,4 milliard ABŞ dollary boldy, esasan ýüplük önümleri.

VITAS birleşigiň 2022-nji ýyl üçin niýetlenen üç ssenariýany düzendigini mälim etdi: Iň oňyn ýagdaýda, epidemiýa esasan 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde gözegçilik edilse, ABŞ-nyň 42,5-43,5 milliard dollar eksport etmek maksadyna ýetmäge synanyşar.Ikinji ssenariýada, epidemiýa ýylyň ortasyna gözegçilik edilse, eksport maksady 40-41 milliard dollar.Üçünji ssenariýada, 2022-nji ýylyň ahyryna çenli epidemiýa gözegçilik edilmedik bolsa, eksport üçin maksat 38-39 milliard dollar.

Weçat abuna “arnüplük synlamasy” -dan ýokardaky parça


Iş wagty: 14-2021-nji dekabry