Global markalaryň we alyjylaryň uly sargytlary hindi dokma önümleriniň doly dikeldilmegine sebäp bolýar

2021-nji ýylyň dekabrynda Hindistanda aýlyk egin-eşik eksporty geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 37% artyp, 37,29 milliard dollara ýetdi we eksport maliýe ýylynyň ilkinji üç çärýeginde rekord derejede 300 milliard dollara ýetdi.

Hindi senagat we söwda ministrliginiň soňky maglumatlaryna görä, 2021-nji ýylyň aprelinden dekabr aýyna çenli egin-eşik eksporty 11,13 milliard dollar boldy.Bir aýyň içinde 2021-nji ýylyň dekabrynda egin-eşikleriň eksport gymmaty 1,46 milliard ABŞ dollary boldy, bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 22 göterim ýokarlandy we bir aýda 36,45 göterim ýokarlandy;Dekabr aýynda hindi pagta ýüplükleriniň, matalarynyň we öý dokma önümleriniň eksport bahasy 1,44 milliard ABŞ dollary bolup, bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 46% ýokarlandy.Aýda 17.07% ýokarlandy.Dekabr aýynda Hindistanda haryt eksporty 37,3 milliard dollar bolup, ýylyň bir aýynda iň ýokary boldy.2021-nji ýylyň dekabrynda Hindistanda aýlyk eşik eksporty 37,29 milliard dollar bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 37% ýokarlandy.

微 信 图片 _20220112143946

Hindistanyň egin-eşik eksportyny ösdürmek geňeşiniň (AEPC) pikiriçe, global islegiň dikeldilmegine we dürli markalaryň sargytlarynyň durnuklylygyna görä, hindi eşikleriniň eksporty ýakyn aýlarda ýokarlanar ýa-da rekord derejä ýeter.Hindi eşik eksporty epidemiýanyň zarbasyndan çykyp biler, diňe bir daşarky dünýäniň kömegi bilen däl, eýsem syýasatyň durmuşa geçirilmegi bilenem aýrylmaz: birinjiden, PM-Mitra (giň gerimli dokma zolagy we geýim parky) 2021-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda tassyklandy. Jemi ýedi seýilgäh, umumy mukdary 4,445 milliard rupiýa (takmynan 381 million ABŞ dollary) bilen döredildi.Ikinjiden, dokma senagaty üçin Önümçilik bilen baglanyşykly höweslendiriş (PLI) shemasy, umumy mukdary 1068,3 milliard rupiýa (takmynan 14,3 milliard ABŞ dollary) bilen 2021-nji ýylyň 28-nji dekabrynda tassyklandy.

Dokma guramasy eksportçylaryň global markalardan we alyjylardan güýçli sargytlary bar diýdi.Egin-eşik eksportyny ösdürmek geňeşi (AEPC) egin-eşik eksportynyň şu maliýe ýylynda gaýtadan ýokarlandygyny we ilkinji dokuz aýda eksportyň 35 göterim ýokarlap, 11,3 milliard dollara ýetendigini aýtdy.Ikinji wirus wagtynda, birinji çärýekde telekeçilige täsir edýän ýerli çäklendirmelere garamazdan egin-eşik eksporty ösmegini dowam etdirdi.Agentlik tarapyndan ýaýradylan beýannamada egin-eşik eksport edijileriniň dünýädäki markalaryň we alyjylaryň sargytlarynyň çalt ösýändigi aýdylýar.Kompaniýa, hökümetiň oňyn goldawy we güýçli islegi sebäpli egin-eşik eksportynyň ýakyn aýlarda rekord derejä ýetjekdigini sözüniň üstüne goşdy.

微 信 图片 _20220112144004

2020-21-nji ýyllarda Hindistanda egin-eşik eksporty, Covid-19 pandemiýasy sebäpli ýüze çykan bökdençlikler sebäpli takmynan 21% azaldy.Hindi dokma senagaty konfederasiýasynyň (Citi) habar bermegine görä, Hindistan pagta bahasynyň ýokarlanmagy we ýurtda pagtanyň hili pesligi sebäpli import salgytlaryny gyssagly aýyrmaly.Hindistanda içerki pagtanyň bahasy 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda 37,000 / kanderden 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda 60 000 / kander ýokarlandy, noýabr aýynda 64,500-67,000 / kander aralygynda üýtgäp, 31-nji dekabrda Kanderiň iň ýokary derejesinde 70,000 / kander boldy.Federasiýa Hindistanyň premýer-ministrini süýümden import paçlaryny aýyrmaga çagyrdy.


Iş wagty: -20anwar-12-2022